Glass Bridge
Xinzhu Glass Art Museum
Xinzhu, Taiwan
1999
Glass Bridge
Xinzhu Glass Art Museum
Xinzhu, Taiwan
1999