Confucius Park
Xinzhu, Taiwan
1999
Confucius Park
Xinzhu, Taiwan
1999