Rain Drainage
Old Xinzhu Weather Bureau
Xinzhu, Taiwan
1999
Rain Drainage
Old Xinzhu Weather Bureau
Xinzhu, Taiwan
1999
2000
台湾新竹市
新竹公园游客中心
2000
台湾新竹市
新竹公园游客中心
2000
台湾新竹市
新竹公园游客中心
2000
台湾新竹市
新竹公园游客中心