Jeng's Studio & Residence
Gaoxiong, Taiwan
1995 ~
Jeng's Studio & Residence
Gaoxiong, Taiwan
1995 ~
Jeng's Studio & Residence
Gaoxiong, Taiwan
1995 ~
2000
台湾新竹市
新竹公园游客中心
2000
台湾新竹市
新竹公园游客中心
2000
台湾新竹市
新竹公园游客中心