Xinzhu Park Area Renewal Project
Xinzhu, Taiwan
1998